"Barfota"

30x50 cm. 

1150 kr

"Du vilda själ"

50x70 cm.

1550 kr

"Vilda Rosa"

50x100 cm.

2950 kr

"Intuition"

 80x100 cm.

3250 kr